Stát poskytuje finanční pomoc chudým. Občané této kategorie mohou získat dotace na služby a bydlení, pokud vypracují dokumenty potvrzující jejich finanční situaci. Žádosti zpracovávají místní pobočky odboru práce a sociální ochrany obyvatelstva a multifunkčních center (MFC).

Co je to dotace

Každoročně jsou ze státního rozpočtu alokovány peníze na pomoc určitým kategoriím občanů. Tyto platby se nazývají dotace. Finanční podpora je nevratná, tzn. Po určité době není nutné převádět peníze zpět do státu. Dotace v Rusku ovlivňují různé sféry životně důležité činnosti obyvatelstva. Poskytované dotace jsou následujících typů:

 • cíl, tj. specifických problémů;
 • federální nebo regionální;
 • jednorázové, měsíční, čtvrtletní;
 • částečné nebo sdílené.

Druhy státní podpory

Finanční pomoc se liší nejen povahou ustanovení, ale také jeho rozmanitostí. U každé dotace byla alokována určitá část státního rozpočtu. V průběhu roku ji nelze měnit, na rozdíl od výše regionálních plateb navíc nebude moci jednorázově získat jednorázový grant. Existují tyto typy vládních dotací:

 • Platit za bydlení a komunální služby (HCS). Jedná se o určitou částku převedenou na účet fyzické osoby na krytí dluhu správcovskému podniku společnosti nebo dodavatelům světla, plynu, vody.
 • Pro nákup bydlení. Jednotlivci přidělují peníze z rozpočtu na vyrovnání částečné, plné hodnoty rezidenčních nemovitostí nebo na úhradu nákladů na individuální bytovou výstavbu.
 • S cílem pomoci postiženým. Fyzickým osobám se zdravotním postižením mohou být poskytnuty další platby za léky, cestování.
 • Podporovat mladé rodiny. Novomanželům jsou přiděleny peníze z rozpočtu na nákup bydlení, náhrada výdajů za narození dítěte atd.
 • Vytvořit si vlastní podnik oficiálně nezaměstnaný. Stát investuje do některých projektů oficiálně nezaměstnaných občanů.
 • Platit za drahé nebo dlouhodobé zacházení pro příjemce.

Regulační a právní rámec

Hlavními dokumenty, které vymezují kategorie občanů a postup pro získání dotací na bydlení a komunální služby, jsou čl. 159 zákona o bydlení (zákoník bydlení Ruské federace) a nařízení vlády č. 761 ze dne 14. prosince 2005 „O postupu a pravidlech pro přidělování dotací na bydlení“. Obsahuje také informace o vlastnostech výpočtu příjmů rodin, seznam možných náhrad. Hlavním legislativním aktem, který obsahuje obecná ustanovení o rozpočtovém financování státních programů na zlepšení životních podmínek, je bytový komplex Ruské federace.

Kdo by měl být

Všichni ruskí občané v nouzi mohou požádat o finanční pomoc. Postup poskytování dotací je dán kategorií příjemců a charakteristikami konkrétního regionu. V některých oblastech mohou občané dostávat 2 druhy materiálních plateb - od místních orgánů a od státu. O finanční pomoc mohou podle zákona žádat tito občané:

Typ subvence

Kdo může uplatnit nárok

Pro zaplacení účtenek

 • Svobodné matky.
 • Nezaměstnaní občané, kteří oficiálně potvrdili svůj status pomocí certifikátu ze Střediska práce.
 • Velké rodiny.
 • Osoby se zdravotním postižením.

Pro nákup bydlení

 • Vítězové státních cen za vysoké úspěchy v různých oblastech vědy a společnosti.
 • Vyšetřovatelé, státní zástupci.
 • Zdravotníci, záchranáři, kulturní pracovníci.
 • Neplatné skupiny I a II.
 • Matka hrdinky, svobodné matky.
 • Likvidátoři nehody v jaderné elektrárně v Černobylu.
 • Osamocené dítě, které bylo v sirotčinci.
 • Blokáda a účastníci různých válek.
 • Rodiny mrtvých nebo pohřešovaných válečníků.
 • Rodiny postižené katastrofou.
 • Soudci.
 • Rodiče nebo pečovatelé rodinného domu.
 • Starší lidé, kteří jsou v ústavech sociální péče a nemají vlastní bydlení.

Podmínky pro získání dotace

Požadavky na příjem příjemců, stejně jako životní náklady, se v jednotlivých regionech liší. Pokud dotace na bydlení a komunální služby vyžaduje, aby náklady na služby přesáhly 22% platu, pak za účelem získání dotací na nákup nemovitosti jsou stanoveny další požadavky, které se týkají oblasti činnosti občana a jeho sociálního postavení. Při rozhodování o vydání jakéhokoli požitku bere Komise v úvahu následující faktory:

 • Příjemce kategorie. První, kdo obdrží peníze z rozpočtu, jsou sirotci, důchodci, svobodné matky, osoby se zdravotním postižením, účastníci Velké vlastenecké války, velké rodiny a zaměstnanci státních orgánů.
 • Standardy prostorového prostoru. Na čtvereční metry nad rámec zákonných norem se nevztahuje subvencování. Efektivní normy podlahové plochy:
  1. Jedna osoba - 33 m2.
  2. Rodina o velikosti 2 - 42 m2.
  3. Rodiny 3 a více osob - každá 18 m2.
 • Procento dotací. Příjemci první kategorie pobírají dotace, což představuje 50% výše plateb za služby. Zbývající kategorie potřebných občanů dostávají platby v maximální výši 20% výdajů a minimálně 3%.
 • Omezení stanovená zákonem. Osoby, které vlastní více nemovitostních objektů nebo které uzavřely anuitní smlouvu s celoživotní údržbou, nebudou mít nárok na dotaci na služby.

Platit za služby

Občané, kteří nemají dluhy z plateb za služby, mohou získat dotaci. Aby se mohl stát účastníkem státního programu, musí jednotlivec splatit stávající dluh. Subvence je poskytována na 6 měsíců. V některých regionech se maximální doba podpory zvyšuje na 1 rok. Pokud občan neprovede platby za bydlení a komunální služby včas, pak platby z rozpočtu automaticky přestanou přicházet na jeho účet.

Přípustný podíl užitných nákladů činí 22%. Kromě Rusů mohou občané Běloruska a Kyrgyzstánu, kteří pobývají v zemi, využívat výhod. Musí to být vlastníci prostor, být v bytovém družstvu, být nájemci na základě smlouvy o sociálním pronájmu nebo uživatelé obytných prostor v obecním bytovém fondu. Dotace na platby za bydlení a komunální služby se nevydává:

 • cizinci (s výjimkou Bělorusů a Kyrgyzců);
 • osobám, které uzavřely smlouvu o bezplatném užívání bydlení;
 • závislé osoby, které pobírají doživotní rentu.

Pro nákup bydlení

Dotaci nelze získat na nákup bydlení v koleji nebo chátrajícím domě. V případě sdílené stavby je vydávána dotace, kdy je bytový dům uveden do provozu a je poskytován katastrální pas nemovitostí. Získání dotace na nákup domů bude trvat nejméně 2 měsíce. Žadatel nebude schopen urychlit proces kontroly dokumentů a přesunu do fronty. Mimo frontu mohou byt od státu nebo peníze na nákup obdržet následující kategorie příjemců:

 • státní zaměstnanci;
 • vojenského personálu určitých kategorií;
 • osiřelé děti;
 • osoby se zdravotním postižením skupiny 1;
 • rodiny, kde je nezletilé dítě s infekcí HIV.

Lidé, kteří dosud nedostali dotaci na nákup domu, mohou požádat o finanční pomoc. Povinným požadavkem je dlouhodobý pobyt ve stejném obytném prostoru a dostupnost stálé registrace v regionu aplikace. Využijte tohoto programu nemohou lidé, kteří zdědili jakýkoli majetek nebo nemají ruské občanství.

Získání dotace na veřejné služby

Program poskytování státní podpory rodinám s nízkými příjmy a potřebným občanům byl prodloužen do roku 2022-2023. Každý příjemce má právo požádat o dotace na úhradu za služby. Často, jednotlivci přijdou navrhnout dotaci během topné sezóny, ale odborníci doporučují kontaktovat vládní agentury před jeho výskytem vyhnout se frontám.

Jaký je hrubý příjem

Rodina nebo občan, který se rozhodne získat finanční pomoc od státu, musí vypočítat zisk za posledních 6 měsíců a následně porovnat výslednou částku s náklady na veřejné služby. Pokud úhrada účtenek zabere více než 22% příjmů, může jednotlivec požádat o dotaci na nájem. Při výpočtu celkového zisku rodiny berou v úvahu pouze ty fondy, jejichž příjem lze zdokumentovat:

 • oficiální plat s odstupným;
 • sociální dávky;
 • výživné;
 • úroky z bankovních vkladů;
 • příjmy ze smluv o poskytování služeb;
 • dědictví a peněžní dary;
 • příjmy z dceřiné farmy;
 • z transakcí s nemovitostmi.

Kde a jak se dostat

Poskytování dotací na veřejné služby se uskutečňuje jednou měsíčně. V některých regionech jde materiální pomoc přímo do sektoru bydlení a veřejných služeb. Pokud jednotlivec předloží dokumenty od 1. do 15. dne v měsíci, budou peníze připsány ode dne podání žádosti. Dotace se provádí půl roku. Pokud občan vydá oficiální dokumenty později, platba bude provedena 1. 1. následujícího měsíce. Dotaci můžete získat následujícími způsoby:

 • kontaktování MFC nebo okresního oddělení sociálního zabezpečení;
 • prostřednictvím portálu veřejných služeb.

Pořadí registrace

Žadatel musí předběžně předložit všechny doklady pro bydlení. Pokud vlastník bytu nebo domu není on, pak je nutné vzít plnou moc od vlastníka získat finanční pomoc v jeho zastoupení. Musí být notářsky ověřená. Kromě plné moci budete potřebovat doklad totožnosti žadatele. Algoritmus pro získání komunálních dotací:

 1. Sběr certifikátů potřebných pro dotace. Splácení stávajícího dluhu za služby veřejné služby.
 2. Odvolání k MFC, okresnímu oddělení sociálního zabezpečení s dokumenty nebo odesláním žádosti prostřednictvím portálu veřejných služeb. Ve druhém případě musí být všechny úřední dokumenty předloženy v elektronické podobě.
 3. Získání odpovědi od vládní agentury. Po 10 dnech se seznamte s rozhodnutím komise. Pokud občan podal žádost prostřednictvím portálu veřejných služeb, je třeba hledat odpověď na osobním účtu. V opačném případě musíte navštívit MFC nebo okresní oddělení sociálního zabezpečení.

Jaké doklady jsou pro grant potřebné

Žádost o pomoc a potřebné certifikáty se předkládají komisi u státního orgánu odpovědného za přidělování prostředků z rozpočtu. Podmínky pro posuzování dokumentů závisí na pracovní zátěži vybrané instituce, ale neměly by překročit 1 měsíc. Kromě žádosti adresované vedoucímu státního orgánu musíte předložit:

 • pasy všech členů rodiny;
 • osvědčení o složení rodiny;
 • kopie všech dokladů o nemovitostech, které slouží jako důkaz, že žadatel je jeho vlastníkem;
 • osvědčení BTI;
 • certifikát potvrzující vztah (vydaný pro každého člena rodiny);
 • potvrzení o nepřítomnosti dluhu nebo placené účty za posledních 6 měsíců;
 • potvrzení o příjmech všech rodinných příslušníků po dobu 6 měsíců (nepracovní poskytují kopie pracovních sešitů, výpisy ze spořitelních knížek a certifikátů ze střediska práce a zaměstnaní občané - doklad ve formě 2-NDFL nebo výpis z práce v jakékoliv formě).

Registrace dotací na bydlení

Funkce získávání dotací na nákup nemovitostí závisí na programu zvoleném občanem. Stát poskytne příjemcům peníze, pokud chtějí koupit nové byty a soukromé domy. Zchátralé bydlení ve státních programech lze vyměnit za příplatek na nové budově. Při vydávání dotace jedné rodině s malými dětmi se všichni její členové stávají vlastníky nemovitostí, a to i nezletilými.

Státní programy pomoci určitým kategoriím občanů

Na území Ruska existuje mnoho projektů zaměřených na zlepšení životních podmínek obyvatelstva. Nejznámější státní program je „Bydlení“. Jejím hlavním cílem je vytvořit cenově dostupný trh s nemovitostmi tím, že přiláká soukromé developery a splní své povinnosti poskytovat určitým kategoriím občanů bydlení. Kromě "bydlení" existují tyto federální a regionální programy:

 • Mladá rodina - cenově dostupné bydlení. Osoby mladší 35 let budou moci získat dotaci a přijmout hypotéku za zvýhodněných podmínek. V některých regionech poskytují apartmány ve splátkách.
 • Vojenská hypotéka. Dodavatelé mohou nakoupit bydlení na náklady Ministerstva obrany.
 • Program podpory mladých učitelů. Občanům je poskytnuta dotace ve výši 20% zálohy na byt.
 • Sociální hypotéka pro mladé lidi. Relevantní pro regiony Sverdlovsk a Voroněž. Občané se zapisují do stavebních týmů, vypracují 150 směn a získají možnost nakoupit nemovitosti za nominální cenu, která je třikrát nižší než tržní hodnota.
 • Sociální hypotéka. Občané ve frontě na bydlení na více než 10 let mohou vzít úvěr na nákup nemovitosti se sníženým procentem. Program může prospět státním zaměstnancům, mladým rodinám, studentům.
 • Mateřský kapitál. Při narození druhého dítěte dostane rodina právo použít část peněz na splacení hypotéky. Velikost mateřského kapitálu v roce 2022-2023 je 453026 rublů.

Kam jít

Žádost se podává místní správě. Agentura odpovědná za přijímání a ověřování dokumentů je určena konkrétním programem. Regionální bytové a komunální oddělení se často zabývá problematikou poskytování dotací na zlepšení životních podmínek. Pro posuzování dokumentů neexistují striktní lhůty. Často je po ověření, že žádost občana nebo rodiny je zařazena do fronty pro obdržení dotace, a platba je poskytována za 6-15 měsíců.

Jak získat dotaci na bydlení

Na začátku musí žadatel přezkoumat všechny státní programy poskytování nemovitostí a jejich požadavky. Občané se často mohou účastnit 2-3 projektů, což není zákonem zakázáno. Tyto osoby by měly vydávat několik žádostí a připravovat stejný počet dokladů. Obecně platí, že pro získání dotace na nákup bytu nebo soukromého domu musíte:

 1. Podívejte se na požadované dokumenty. Jejich seznam lze nalézt na webu vybraného státního programu.
 2. Navštivte kancelář, která realizuje státní program na zlepšení životních podmínek určitých kategorií občanů, spolu s kompletním souborem dokumentů, vyplněním žádosti.
 3. Počkejte na rozhodnutí komise. V případě kladného rozhodnutí bude žadatel na požádání informován o tom, že byl zařazen do fronty na pomoc nebo vyzván, aby vystavil potvrzení o hotovosti (v závislosti na pravidlech programu).

Seznam požadovaných dokumentů

Přesný seznam odkazů potřebných k získání dotací na nákup nemovitostí je určen podmínkami konkrétního programu. Mělo by být předem vyjasněno kontaktováním agentury, která přijímá žádosti od těch, kteří chtějí získat dotaci na bydlení. Některé certifikáty jsou platné po krátkou dobu, takže ihned po jejich obdržení musíte jít a spustit aplikaci. Potenciální příjemce je povinen odeslat:

 • žádost adresovaná vedoucímu státní instituce;
 • doklad, potvrzení nebo jiný doklad potvrzující totožnost žadatele;
 • výpis z domácí knihy (platí 1 měsíc);
 • oddací list (originál a kopie);
 • rodné listy dětí (originály a kopie);
 • dokumenty pro jiné rodinné příslušníky, kteří s žadatelem žijí;
 • sešit nebo jakýkoli jiný dokument potvrzující, že občan patří do kategorie příjemců;
 • doklad o vlastnictví k existujícímu bydlení, smlouvu o sociálním pronájmu nebo smlouvu o pronájmu bytu od fyzické osoby;
 • dokumenty potvrzující právo žadatele na další obytný prostor;
 • smlouva o hypotečním úvěru (pokud je k dispozici).

Regionální rysy dotací

Moskva poskytuje vydávání dotací na služby pro důchodce, kteří utratí více než 10% svých celkových příjmů z inženýrských služeb. Grant je poskytován na 1 rok. V Petrohradě se občané mohou obrátit o pomoc, která na údržbu nemovitostí utratí více než 14% svého platu. Obyvatelé hlavního města Ruska se mohou seznámit s podmínkami získávání dotací návštěvou portálu městských služeb nebo webu Městského centra pro dotace na bydlení. Zvláštní podmínky pro poskytování finanční pomoci jsou k dispozici v: \ t

 • Ufa. Jednotliví důchodci mohou pobírat dotaci, pokud na své účty utratí více než 15% svého důchodu a neúplné rodiny - více než 18%. U ostatních příjemců je stanoven limit 20%.
 • Novosibirsk. Důchodci mohou pobírat dotaci, pokud výplata energií převyšuje 16% celkových příjmů.

Video

Kategorie: